Influencing Policy for Better Change.

International Development & African Diaspora

Afribate

Sefydlwyd Afribate ar 16 Awst 2015, ar ôl i fonitoriaid hawliau dynol ym Monrovia ddangos tystiolaeth o drais corfforol a cham-drin.

Nod Afribate ydy ceisio ymdrin ag anghenion pobl ifanc rhwng pump a deunaw mlwydd oed sy’n agored i niwed yn Liberia a Zambia. Mae Afribate yn canolbwyntio’n arbennig ar bobl ifanc sydd mewn perygl o ddioddef camdriniaeth rhywiol a llafur plant. Nod yr elusen yw mynd i'r afael â hyn a'r materion gwahanol a wynebir gan gymunedau Affricanaidd yng Nghasnewydd.

Sefydlu gwerthoedd a hunaniaeth Affricanaidd Deheuol a Gorllewinol yng Nghasnewydd, a chydweithio â grwpiau cymunedol eraill yng Nghymru drwy drefnu gweithdai a chyfnewid syniadau i feithrin ymwybyddiaeth i helpu i adeiladu pontydd a gwella cysylltiadau.

Darparu gwasanaethau cymorth i gymunedau Affricanaidd Deheuol a Gorllewinol yng Nghasnewydd.

Hybu perthnasoedd cadarnhaol ymysg trigolion Casnewydd a grwpiau ethnig eraill. Hyrwyddo adnoddau addysgol i bobl ifanc difreintiedig, a thalu sylw arbennig i geiswyr lloches sy’n ceisio lloches yng Nghasnewydd, Cymru. Mae prosiectau presennol yn cynnwys Stargurlz a’r rhaglen AT-RISK-KIDS yn Liberia. Ar hyn o bryd, rydym yn cysylltu gydag ysgol Jack Cecup yn Lusaka, Zambia i gymryd rhan mewn prosiectau eraill.

CYFEIRIAD:
4 Ariel Walk, Newport,
Gwent,
NP20 2GF.

MANYLION CYSWLLT:
01633 255618
zamberiauk@gmail.com
@Afribate https://twitter.com