Influencing Policy for Better Change.

International Development & African Diaspora

Chomuzangari

Amcanion:

1 Paratoi adnoddau a darparu grantiau i bartneriaid yn Zimbabwe i weithredu prosiectau cymunedol sy'n anelu at ddatblygu cyfalaf dynol a dileu anghydraddoldebau strwythurol, a lleihau tlodi eithafol. 2. Datblygu’r gwaith o gartrefoli a gweithredu’r Nodau Datblygu Cynaliadwy er budd cymunedau gwledig sy'n agored i niwed, a chanolbwyntio’n benodol ar fenywod a phobl ifanc.

 

  • Hwyluso integreiddiad byd-eang o ran mudiadau Menywod Zimbabwe, grwpiau, Sefydliadau Cymunedol a Sefydliadau Cymdeithas Sifil eraill sydd â diddordeb mewn cefnogi’r gwaith o wella statws menywod a grymuso pobl ifanc yng nghefn gwlad Zimbabwe.
  • Hwyluso mabwysiadu a defnyddio technolegau newydd megis y Gweinydd RACHEL a Raspberry Pii, i bontio'r rhaniad digidol rhwng cymunedau gwledig a threfol, i hwyluso galluoedd gwell ymysg menywod a phobl ifanc yng nghefn gwlad i gyfrannu at gymunedau gwledig gwybodus.
  • Hwyluso cysylltiadau neu efeillio rhwng sefydliadau yng Nghymru/y DU a'r rhai hynny yn Zimbabwe at ddibenion rhannu gwybodaeth a chyfnewid rhyngddiwylliannol.

Project Hope ydy’r prosiect presennol sy’n ceisio mynd i'r afael ag anghydbwysedd rhwng y rhywiau y mae'r Gymdeithas wedi'i hau yn y gymuned hon o ardal Chivi. [Mynediad i ddŵr a glanweithdra, dysgu gydol oes i fenywod, cyfranogiad gan fenywod ac arweinyddiaeth drawsnewidiol]. Chomuzangari Women’s Cooperative

CYFEIRIAD:
No 3 Humprey Street,
Swansea.
SA1 6BG,
United Kingdom.

MANYLION CYSWLLT:

+44-7746591568

lettie@gk-mail.com