Influencing Policy for Better Change.

International Development & African Diaspora

Sef-Cymru

Ffurfiwyd SEF-Cymru yn 2000, i fynd i'r afael â thangyflawni ymhlith myfyrwyr Caerdydd. Ers hynny, rydym wedi ymroi i dwf ac addysg plant ifanc, fel bod ganddynt well siawns o gael gradd foddhaol yn eu harholiadau.

Rydym yn falch o ddweud ein bod ni bellach yn darparu hyfforddiant i dros 100 o blant bob wythnos, mewn pynciau yn amrywio o Fathemateg i’r Gwyddorau, gan gynnwys pynciau safon uwch. Yn fwy diweddar, rydym wedi dechrau trefnu cyrsiau blasu i fenywod yn ein cymuned, i roi sgiliau estynedig iddynt, ac i ddatblygu eu hunan-barch a’u hyder. Rydym hefyd yn canolbwyntio ar ddatblygu rhyngwladol, ac ar gysylltu ein cymunedau Alltud gyda’u mamwlad i ddysgu a datblygu ar y cyd. Meysydd Gwaith

Prosiect - Learning without barriers, sydd â’r nod o wella cydlyniant ac integreiddio cymunedol ar gyfer menywod a phlant duon a lleiafrifoedd ethnig, a gwella cyflawniad, hunanhyder a hunan-barch ymysg pobl ifanc.

Datblygu Rhyngwladol: Drwy ddechrau cysylltu Cymru gydag Ieuenctid Somaliland, rydym wedi sylweddoli bod angen dysgu a datblygu sgiliau ar y ddwy ochr, ac yn y dyfodol, byddwn yn edrych hefyd, ar ddatblygu’r cysylltiadau hyn gyda’n gwledydd cartref eraill.

CYFEIRIAD:
Grange Pavilion,
Grange Gardens,
Grangetown,
Cardiff,
CF11 7LJ

MANYLION CYSWLLT:

029 2037 1673
sefcymruoffice@gmail.com  @SEF_Cymru
www.sefeducation.org