Influencing Policy for Better Change.

International Development & African Diaspora

The Centre for African Entrepreneurship

Nod y Ganolfan Entrepreneuriaeth Affricanaidd yng Nghaerdydd ydy ysbrydoli, cefnogi a hyrwyddo entrepreneuriaeth Affricanaidd.

Y Ganolfan Entrepreneuriaeth Affricanaidd ydy’r unig sefydliad sy'n arbenigo mewn entrepreneuriaeth Affricanaidd, ac mae’n defnyddio ymchwil ar sail tystiolaeth i fodloni anghenion entrepreneuriaid Affricanaidd. Rydym yn deall anghenion y Gymuned Affricanaidd, a’r rhwystrau mae'r gymuned yn ei hwynebu wrth geisio sicrhau cyflogaeth yn y DU, ac rydym hefyd yn deall y rhwystrau mae'r gymuned hon yn ei hwynebu wrth geisio dod yn entrepreneuriaid.

Ein prif amcanion ydy: Codi ymwybyddiaeth yn y gymuned Affricanaidd o'r cyfleoedd a gyflwynir drwy entrepreneuriaeth.

  • Annog mudwyr Affricanaidd i ystyried dechrau eu busnesau eu hunain
  • Arwain ac ysbrydoli’r gymuned Affricanaidd ar sut i lwyddo drwy fenter

Mae ein prosiectau presennol/sydd ar y gweill, yn cynnwys:

  • Cynllunio busnes a chymorth ariannol un i un
  • Rhwydwaith Entrepreneuriaeth i Fenywod (mewn partneriaeth â Women for Resources)
  • Hyfforddiant a mentoriaeth cyflogadwyedd
  • Rhwydwaith Entrepreneuriaeth Ieuenctid.

CYFEIRIAD:

4th Floor, Baltic House
Mount Stuart Square
Cardiff
CF10 5FH

MANYLION CYSWLLT:
029 2132 0357
um@caentr.org;
@CAE_Cardiff