Influencing Policy for Better Change.

International Development & African Diaspora

The Maya Project

Cenhadaeth:
Trawsnewid bywydau drwy wella mynediad i ddŵr diogel, hylendid a glanweithdra yng nghymunedau tlotaf y byd.

Gweledigaeth:
Gwneud yn siŵr y bydd pawb yn yr ardaloedd rydym yn gweithio ynddynt yn cael mynediad i ddŵr diogel, glanweithdra a safonau hylendid rhesymol yn y pen draw.

Amcanion:
Cynnal datblygiadau sy'n bodloni anghenion y presennol, heb gyfaddawdu gallu cenedlaethau’r dyfodol i fodloni eu hanghenion eu hunain.

Adeiladu sgiliau cymunedau lleol; rhaglenni addysg ar y peryglon o yfed dŵr budr; cwnsela a rhaglenni addysg i ferched ifanc; rhaglenni hyfforddiant ar ofalu am dyllau turio.

Rheoli beichiogrwydd a darparu mynediad i’r clinig agosaf am archwiliad meddygol.

CYFEIRIAD:

6 Ffordd Gwyn,
Llansamlet,
Swansea.
SA7 9QZ.

MANYLION CYSWLLT:
07842467882
kata_sibanda@yahoo.co.uk