Influencing Policy for Better Change.

International Development & African Diaspora

 
 Pont/Madaraja/Bridges:  Comisiwn galwad agored am artistiaid, pobl greadigol a gweithredwyr

Pont/Madaraja/Bridges: Comisiwn galwad agored am artistiaid, pobl greadigol a gweithredwyr

15 Jul 2021

 

“Mae gan iaith, unrhyw iaith, nodwedd ddeuol: mae’n ddull o gyfathrebu ac yn gludydd diwylliant”

  • Ngũgĩ wa Thiongʾo

Ynglŷn â’r prosiect

Mae Panel Cynghori Is-Sahara yn gwahodd artistiaid i’n helpu ni i archwilio cysylltiadau diwylliannol Affro-Gymreig ac archwilio’r ffordd y gall syniadau, creadigrwydd a dysgu lifo rhwng gwledydd Cymru ac Affrica heb hierarchaeth ffug.

Ein gweledigaeth yw datblygu cyfnewidfa gysylltiedig yn fyd-eang o gelf a diwylliant a lleisiau pobl greadigol Affricanaidd a Chymreig.

Mae gennym ddiddordeb yn adeiladu pontydd uniongyrchol rhwng pobl greadigol, diwylliannau ac ieithoedd.  Byddwn yn archwilio hierarchaethau iaith ac yn archwilio potensial offer gweledol, barddonol a chreadigol, dawns ac ystum i gyfleu naratif, emosiynau, atgofion a diwylliant.

Cyfle

Rydym yn chwilio am artistiaid, pobl greadigol, perfformwyr neu weithredwyr (unigol neu ar y cyd) sydd eisiau datblygu rhwydweithiau newydd, creu cysylltiadau, cydweithredu’n rhyngwladol a chreu llwyfannau newydd i gysylltu a rhannu.

Byddwn yn cydweithio i ddatblygu gweithgareddau a chelf ar-lein yn ogystal â rhai bywyd go iawn.  Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn mentora creadigol a strategol i’w galluogi i archwilio cydweithrediadau newydd, ffyrdd newydd o weithio a mynegiant ac i gydweithredu i greu gwaith newydd ac arbrofol.  Yn bwysig iawn, byddant hefyd yn dysgu oddi wrth ei gilydd.

Rydym yn chwilio am artistiaid sydd eisiau bod yn rhan o daith ac esblygu gyda’i gilydd, yn hytrach nag ar gyfer syniadau a gwaith cyflawn.

Gwahoddir artistiaid i weithio mewn cyfrwng o’u dewis nhw gan gofio y bydd y prosiect yn cael ei arddangos yng Nghymru a gwledydd Affricanaidd, yn mynd ar daith ac yn cael ei ledaenu ar-lein ac mewn bywyd go iawn.  Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn celf sydd yn gallu croesi ffiniau, sydd yn ddigidol neu’n gallu bodoli ar sawl fformat.

Cymhwysedd

Gall unrhyw un o unrhyw gefndir wneud cais.  Rydym yn annog ceisiadau gan artistiaid yn ystod unrhyw gyfnod o’u gyrfa.

Yn unol â nodau’r prosiect, rydym yn annog ceisiadau gan bobl o dras Affricanaidd (yn cynnwys cymunedau alltud, fel pobl Affro-Garibïaidd a phawb â chysylltiadau personol neu ddiwylliannol ag Affrica neu’n preswylio mewn Gwlad Affricanaidd).  Rydym hefyd yn awyddus i glywed gan siaradwyr Cymraeg, ac artistiaid sydd yn ystyried eu hunain yn Gymry neu’n byw yng Nghymru.

Cyllideb

Ffi gomisiwn: £1500

Ffi untro yw hon

Gellir trafod cyllidebau bach ychwanegol sydd yn ofynnol ar gyfer cynhyrchu, deunyddiau, a sesiynau gyda’r bobl greadigol fel y bo angen yn ystod y prosiect.

Proses ddethol

Bydd rhestr fer o’r cynigion yn cael ei llunio gan Watch-Africa, Jukebox, Panel Cynghori Is-Sahara a’r awdur alltudiaeth blaenllaw Mola Eric Ngalle. Rydym yn gonsortiwm o bobl greadigol a sefydliadau Du wedi ein lleoli yng Nghymru a byddwn yn chwilio am gynigion sydd yn archwilio Cymru, Affrica a’i diwylliannau amrywiol a’i halltudion.  Rydym yn chwilio am geisiadau sydd yn cyd-fynd â briff y prosiect, syniadau a lleisiau gwreiddiol a’r potensial ar gyfer cydweithredu rhwng yr artistiaid dethol.  Bydd artistiaid ar y rhestr fer yn cael cyfweliad cyn bod penderfyniad terfynol yn cael ei wneud.

Llinell Amser Arfaethedig

Oherwydd natur Covid 19, gall llinellau amser newid ond ein gobaith yw y bydd y gwaith ar gael i’w arddangos gydag amserlen fynegol fel a ganlyn:

Awst 2021: cyfweliadau rhestr fer a dewis artist buddugol

Medi 2021: dechrau gweithdai a chyfarfodydd cohort artistiaid

Hydref 2022: cydweithrediadau creadigol

2023: arddangosiadau creadigol yng Nghymru ac Affrica

Sut i wneud cais

Anfonwch lythyr byr sydd yn amlinellu eich syniadau a’ch diddordebau, yn ogystal â chyflwyniad byr yn eich disgrifio chi a’ch gwaith creadigol i ophelia@ssap.org.uk

Mae croeso i chi gynnwys dolen i’ch portffolio neu ddelweddau ac enghreifftiau o’ch gwaith.

Os oes well gennych anfon fideo neu recordiad sain, caiff hwn ei dderbyn hefyd yn lle cais ysgrifenedig.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw canol nos GMT ar ddydd Sul 01/08/21

Gwybodaeth ychwanegol

Rydym eisiau i’r broses ymgeisio fod mor deg â phosibl ac rydym yn addo gwneud addasiadau rhesymol i’r broses hon er mwyn cyflawni hyn.  Cysylltwch os oes unrhyw addasiadau y gallem eu gwneud neu gymorth ychwanegol y gallem ei gynnig er mwyn eich helpu chi i wneud cais.  Byddwn yn meddwl am opsiynau amgen addas gyda’n gilydd.

Mae’r prosiect hwn yn gydweithrediad rhwng Watch Africa Cymru, SSAP a Jukebox collective wedi ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru – asante/diolch am helpu i adeiladu pontydd.

More SSAP News...

The Power of Football in Building Community and Wellbeing for Black Men

Discover the Joy of Community and Music with Soel Connect Choir

SSAP new host of the Hub Cymru Africa partnership

Embark on a Journey of Wellness and Connection with Jamii 2 Project

Tackling gender roles one story at a time: Nigerian 22 year old Female Truck Driver

The Good Ancestors Club: Art and Climate Justice in Action 

SSAP Sudan Fundraising Event Blog

Reframing Picton

Write and Sip Workshop

Sketch, Paint and Sip

View all news »